Polska Toskania? – Wyjątkowy hotel z widokiem na winnice

W poszu­ki­wa­niu naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych i naj­pięk­niej­szych miejsc na letni czy week­en­dowy wypo­czy­nek czę­sto wyru­szamy w odle­głe strony w prze­ko­na­niu, że w Pol­sce nic już nas raczej nie zasko­czy i tylko za gra­nicą znaj­dziemy opty­malne warunki dla wyma­rzo­nego urlopu.

Cudze chwa­li­cie…

Tym­cza­sem nie ma nic bar­dziej myl­nego niż prze­ko­na­nie, że w naszym kraju nie ma szcze­gól­nych atrak­cji albo że naj­cie­kaw­sze miej­sca już pozna­li­śmy i w związku z tym nie ma sensu spę­dzać tutaj waka­cji. Aż ciśnie się na usta stare porze­ka­dło – cudze chwa­li­cie, swego nie zna­cie, sami nie wie­cie, co posia­da­cie. Jest w Pol­sce mnó­stwo cudow­nych, a sto­sun­kowo mało zna­nych miejsc, gdzie można wypo­czy­wać nie tylko wśród malow­ni­czej przy­rody, ale i w warun­kach rów­nych naj­wyż­szym euro­pej­skim stan­dar­dom. Należą do nich mię­dzy innymi liczne hotele na Mazu­rach, a zwłasz­cza Głę­bo­czek. Vine Resort & SPA.

Fascy­nu­jąca oaza spo­koju

Hotel poło­żony jest w nie­zwy­kle uro­kli­wym miej­scu, wśród malow­ni­czych pej­zaży Poje­zie­rza Brod­nic­kiego. Fascy­nu­jące widoki, piękna archi­tek­tura dys­kret­nie wta­pia­jąca się w rodzimy kra­jo­braz, panu­jąca wszę­dzie cisza i pogodna atmos­fera całego kom­pleksu spra­wiają, że pobyt tutaj staje się praw­dziwą przy­jem­no­ścią. Do tego docho­dzi zna­ko­mita, powszech­nie chwa­lona przez gości kuch­nia, wyborne wina, prze­stronne i ze sma­kiem urzą­dzone wnę­trza, miła obsługa, jed­nym sło­wem to wszystko, co składa się na nie­po­wta­rzalną atmos­ferę tego miej­sca i spra­wia, że chce się tutaj wra­cać.

poznajmy_sie2

Hote­lowe atrak­cje

Ale hotel to rów­nież dosko­nałe miej­sce dla osób pre­fe­ru­ją­cych aktywny wypo­czy­nek. Urok Poje­zie­rza Brod­nic­kiego spra­wia, że można tutaj odby­wać cie­kawe wycieczki pie­sze i rowe­rowe, uczest­ni­czyć w spły­wach kaja­ko­wych i rej­sach tra­twą, ćwi­czyć Nor­dic Wal­king, upra­wiać węd­kar­stwo, wresz­cie grać w golfa. Moty­wem wio­dą­cym całego kom­pleksu jest wino, jako że wokół roz­ciąga się malow­ni­cza win­nica. Goście mogą nie tylko uczest­ni­czyć w orga­ni­zo­wa­nych co jakiś czas Aka­de­miach Wina, ale też pod­da­wać się zabie­gom w tutej­szym SPA, gdzie obok sauny aro­ma­te­ra­peu­tycz­nej mają do dys­po­zy­cji parową łaź­nię kwia­tową i łaź­nię winną.

Hotel dla biznesu

Hotel na mazu­rach Głę­bo­czek. Vine Resort & SPA nie zapo­mina o gościach prze­by­wa­ją­cych w nim służ­bowo. Znaj­dziemy tutaj oddzielną strefę bizne­sową miesz­czącą pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żone, mul­ti­funk­cyjne sale kon­fe­ren­cyjne i ban­kie­towe, klub nocny i zaple­cze kuchenne oraz wygodne pokoje dla uczest­ni­ków. Do ich dys­po­zy­cji pozo­staje strefa rekre­acyjna oraz spe­cjalne dodat­kowe eventy.